ตารางเรียนของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเริ่มใช้วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คลิกดูตารางเรียน

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เริ่มใช้วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ชั้นม.1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8
      1/9 1/10 1/11
ชั้นม.2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8
      2/9 2/10 2/11
ชั้นม.3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8
      3/9 3/10
ชั้นม.4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5(ฝรั่งเศส) 4/5(เกาหลี) 4/6
      4/7(ศิลปะ) 4/7(กีฬา) 4/8 4/9 4/10 4/11(เกษตร) 4/11(คหกรรม)
ชั้นม.5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5(ฝรั่งเศส) 5/5(เกาหลี) 5/6
      5/7(ศิลปะ) 5/7(กีฬา) 5/8 5/9 5/10 5/11(เกษตร) 5/11(คหกรรม)
ชั้นม.6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5(ฝรั่งเศส) 6/5(เกาหลี) 6/6 6/7
      6/8 6/9 6/10 6/11