ตารางเรียนของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


(การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ตรวจสอบกลุ่มเรียน

คลิกดูตารางเรียน

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อัพเดต วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ชั้นม.1 ม.1-1 ม.1-2 ม.1-3 ม.1-4 ม.1-5 ม.1-6 ม.1-7 ม.1-8 ม.1-9
      ม.1-10 ม.1-11 ม.1-12 ม.1-13 ม.1-14 ม.1-15 ม.1-16
ชั้นม.2 ม.2-1 ม.2-2 ม.2-3 ม.2-4 ม.2-5 ม.2-6 ม.2-7 ม.2-8 ม.2-9
      ม.2-10 ม.2-11 ม.2-12 ม.2-13 ม.2-14 ม.2-15
ชั้นม.3 ม.3-1 ม.3-2 ม.3-3 ม.3-4 ม.3-5 ม.3-6 ม.3-7 ม.3-8 ม.3-9
      ม.3-10 ม.3-11 ม.3-12 ม.3-13 ม.3-14 ม.3-15
ชั้นม.4 ม.4-1 ม.4-2 ม.4-3 ม.4-4 ม.4-5 ม.4-6 ม.4-7 ม.4-8 ม.4-9
      ม.4-10 ม.4-11 ม.4-12 ม.4-13 ม.4-14 ม.4-15 ม.4-16 ม.4-17.1 ม.4-17.2
ชั้นม.5 ม.5-1 ม.5-2 ม.5-3 ม.5-4 ม.5-5 ม.5-6 ม.5-7 ม.5-8 ม.5-9
      ม.5-10 ม.5-11 ม.5-12 ม.5-13 ม.5-14 ม.5-15
ชั้นม.6 ม.6-1 ม.6-2 ม.6-3 ม.6-4 ม.6-5 ม.6-6 ม.6-7 ม.6-8 ม.6-9
      ม.6-10 ม.6-11 ม.6-12 ม.6-13 ม.6-14